Legalizacija objekata

Legaliziramo (ozakonjujemo) sve vrste objekata, u svemu prema prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17).

Zahtjevi za legalizaciju podnose se do 30. lipnja 2018. g.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade, izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011 na dan 21. lipnja 2011., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Izrađujemo arhitektonske snimke izvedenih stanja objekata, a po potrebi (ukoliko objekt nije ucrtan u kopiju katastarskog plana) i geodetske snimke izvedenih stanja objekata.